• E-mail: info@banderium.sk
 • Tel.: +421357730156
  1. Hotelovú izbu je možné obsadiť v deň príchodu na pobyt po 14:00 hod. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na recepcii hotela najneskôr do 18:00 hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00 hod. (Hotel Banderium/ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.

  K rezervácii potrebujeme číslo kreditnej karty s číslom  expirácie, ktorú nezaťažujeme. Použijeme iba   v prípade „nepríchodu“ alebo nezaplatenej konzumácii z minibaru.

  • Izbu treba uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. Hosť je povinný sa odhlásiť pri odchode na recepcii. Hotel môže v prípade neskorého odchodu hosťa z izby /po 11:00hod./ účtovať poplatok. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku  hosťovi neprináleží.
  • Cena ubytovania nezahŕňa raňajky a daň za ubytovanie pre mesto Komárno .
  • Za poplatok 15 € / auto / noc, si hosť môže doobjednať strážené parkovisko, taktiež stravu v hotelovej reštaurácii /obed, večera/ za aktuálnu cenu (informujte sa na recepcii).
  • Otváracia doba reštaurácie: cez týždeň od 07:00 do  00
  • cez víkend od 8:00 do 21:00

  Storno podmienky:

  • – pri zrušení rezervácii  2 dní pred príchodom storno poplatok je 100%
  • Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Vzniknuté škody ubytovateľovi uhradí v plnej výške pri odhlásení.
  • Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 1 mesiaca.
  • Pobyt hostí v hoteli a v areáli poskytovateľ ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.
  • Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
  • Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
  • Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť DREAM spol. s.r.o. spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  • Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnennie tlačiva ” Hlásenie pobytu” pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.
  • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj, v opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
  • Za hotovosť a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom trezore.
  • Objednávateľ doručením rezervácie na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v hoteli potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.
  • Z ubytovacieho zariadenia môže byť vykázaný ubytovaný hosť, ktorý i napriek upozorneniu poruší ubytovací poriadok, nočný pokoj alebo iné predpisy, správa sa neeticky a v rozpore s dobrými mravmi, resp. neuposlúchne pokyny personálu hotela. Vykázaný hosť stráca nárok na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu. Ak hosť dobrovoľne neopustí hotela, ubytovateľ požiada o zakročenie príslušníkov policajného zboru SR.

   

  Rekreačný príspevok:

  • Poskytujeme  účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu, ak zakúpite pobyt v našom hoteli. Platba je možná vopred formou úhrady faktúry, alebo platbou na mieste v hotovosti alebo s kartou. (Potrebujeme fakturačné údaje a mená ubytovacích osôb.) Bližšie informácie: info@banderium.sk
  • Ak hosť požaduje doklad z elektronickej registračnej pokladnice (v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou ) spolu s ďalším dokladom s označením mena hosťa (Potvrdenie – zoznam hostí ), tieto dokumenty požadujte od službu konajúcej recepčnej /recepčného.